Artikel 1 – Definities en algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Sputnik: Sputnik Jewelry V.O.F.

Vestigingsadres (géén bezoekadres): Burgemeester Meineszlaan 85-A, 3022 BD te Rotterdam.

Postadres: Postbus 26065, 3002 EB, te Rotterdam.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66517117.

BTW-identificatienummer: NL856590526B01.

Website: www.sputnikjewelry.com.

E-mailadres: info@sputnikjewelry.com.

1.2.  Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden welke van toepassing zijn op elke Overeenkomst die Verkoper sluit met Koper.

1.3. Koper: de natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een Overeenkomst aangaat met Verkoper.

1.4.  Verkoper: Sputnik.

1.5. Aanbod: het door Verkoper via www.sputnikjewelry.com aangeboden, volledig en nauwkeurig beschreven en/of afgebeelde, product, inclusief de informatie die Koper duidelijk maakt welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het Aanbod verbonden zijn.

1.6.  Bedenktermijn: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.

1.7. Bestelling: het totaal van de producten waar de Overeenkomst betrekking op heeft.

1.8. Dag: een kalenderdag.

1.9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de Bedenktijd zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden.

1.10. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand, waaruit de wilsovereenstemming tussen Koper en Verkoper over de/het te leveren product(en) blijkt en waarbij in het kader van een door Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Onder technieken voor communicatie op afstand wordt verstaan: middelen die kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en Verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.11. Prijs: de in het Aanbod genoemde prijs is de prijs voor het product in Euro, inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

1.12.Verzendkosten: de kosten voor het aangetekend verzenden van de Bestelling.

1.13. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten die worden uitgebracht en aangegaan door Verkoper.

1.14. Voordat de Overeenkomst wordt aangegaan, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Door het aanvaarden van het Aanbod verklaart Koper zich zonder voorbehoud akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst.

1.15. Aan de manier waarop Verkoper deze Algemene Voorwaarden toepast cq. naleving verlangt kunnen geen rechten worden ontleend door Koper.

1.16. Indien en voor zover één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of geheel of gedeeltelijk mochten worden vernietigd, dan blijven de overige Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Voor de (gedeeltelijk) vernietigde dan wel nietig verklaarde bepaling of bepalingen zullen partijen in overleg (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen welke het meest aansluit(en) bij de oorspronkelijke intentie van partijen.

Artikel 2.: Aanbod en Prijs

2.1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2.2. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door Koper mogelijk te maken. Verkoper kan gebruik maken van afbeeldingen. Deze afbeeldingen geven een zo goed mogelijke weergave van het aangeboden product. Omdat de producten van Verkoper handgemaakt zijn en er veelal gebruik wordt gemaakt van (half)edelstenen, kunnen er beperkte afwijkingen in kleur en afmetingen zijn tussen het afgebeelde en omschreven product en het uiteindelijk geleverde product.

2.3. De genoemde Prijs is exclusief Verzendkosten wanneer de Bestelling het bedrag van € 75.- niet te boven gaat. Wanneer de Bestelling wordt verzonden naar een adres in Nederland of België en het bedrag van € 75.- te boven gaat zijn de Verzendkosten in de Prijs inbegrepen.

2.4. Verkoper behoudt zich het recht voor om eventuele prijsverhogingen als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving door te berekenen.

2.4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod en/of de Prijs binden Verkoper niet.

Artikel 3.: Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 en lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het Aanbod. Aanvaarding van het Aanbod door Koper geschiedt door het volledig invullen en toezenden van het daarvoor bestemde bestelformulier.

3.2. Na de aanvaarding van het Aanbod door Koper zendt Verkoper per omgaande aan Koper per e-mail een bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod door Koper. In deze e-mail staan de totale kosten, inclusief de Verzendkosten, vermeld.

3.3. Verkoper behoudt zich het recht voor zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte te stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor Bestellingen niet, of op een later tijdstip, uit te voeren onder opgave van redenen aan Koper.

Artikel 4.: Betalen

4.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door Verkoper verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de Bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

4.2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.

4.3. Indien Koper niet binnen de termijn van lid 1 voldoet is Koper van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van het intreden van verzuim is Koper incassokosten en wettelijke rente aan Verkoper  verschuldigd.

4.5. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten die Verkoper maakt om de vordering te innen komen voor rekening van Koper en dienen te worden voldaan aan Verkoper.

Artikel 5.: Levering

5.1. Verkoper levert de Bestelling zo spoedig mogelijk. Tenzij anders overeengekomen levert Verkoper uiterlijk binnen dertig dagen na bestelling. Mocht het onverhoopt niet lukken binnen dertig dagen na bestelling te leveren, dan kunnen zowel Koper als Verkoper de Overeenkomst ontbinden, tenzij een andere levertijd was overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

5.2. Indien het uitleveren van de Bestelling niet mogelijk blijkt te zijn omdat een product onverhoopt niet voorradig is, neemt Verkoper zo spoedig mogelijk contact op met Koper om tot een oplossing te komen.

5.3. De Bestelling wordt aangetekend verzonden naar het adres dat Koper aan Verkoper heeft opgegeven. Dit adres geldt als plaats van levering. Voor het in ontvangst nemen van de Bestelling moet Koper een handtekening zetten. Aan de leveringsplicht van Verkoper zal zijn voldaan wanneer het door Verkoper geleverde één keer aan Koper is aangeboden.

5.4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Bestelling gaat op Koper over op het moment waarop Verkoper de Bestelling per aangetekende post aan Koper toezendt.

Artikel 6.: Retourneren

6.1. De Bedenktermijn bedraagt veertien dagen, ingaande op de dag na ontvangst van de Bestelling door Koper, of ontvangst door een vooraf door Koper aangewezen, en aan Verkoper bekend gemaakte, vertegenwoordiger niet zijnde de vervoerder.

6.2. Tijdens de Bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Koper het product wenst te behouden. Koper zal het product niet dragen.

6.3. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.

6.4. Tijdens de Bedenktermijn heeft Koper de mogelijkheid om gebruik te maken van het Herroepingsrecht.

Indien Koper van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal Koper het ongedragen en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking binnen veertien Dagen aan Verkoper per aangetekende zending retourneren, conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien Koper een retourzending niet aangetekend heeft verzonden en de zending kwijt raakt, is en blijft de schade voor rekening en risico van Koper. Eventuele transportschade komt eveneens voor rekening van Koper.

6.5. De kosten voor het retour zenden van de Bestelling komen voor rekening van Koper, tenzij anders overeengekomen.

6.6. Verkoper vergoedt het totaalbedrag dat Koper heeft voldaan binnen veertien Dagen volgend op de dag waarop Koper aan Verkoper meldt gebruik te maken van het Herroepingsrecht. Verkoper mag wachten met het terugbetalen van het totaalbedrag tot Verkoper het product heeft ontvangen, of tot het moment dat Koper aantoont dat het product retour gezonden is, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij anders overeengekomen. Aan terugbetaling zijn voor Koper geen kosten verbonden.

6.7. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij Koper.

Artikel 7.: Garantie

7.1. Op het moment van levering voldoen de producten aan de eisen en normen die aan normaal gebruik van het product gesteld kunnen worden.

7.2. De garantie op de in lid 1 genoemde producten geldt voor de duur van zes maanden na ontvangst van de producten.

7.3. Garantie op de legering van producten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4. Garantie vervalt wanneer een beschadiging of een defect aan het product kennelijk het gevolg is van gebruik anders dan normaal huishoudelijk gebruik, wanneer het product opzettelijk is beschadigd of in het geval van grove nalatigheid van Koper, wanneer het product gevallen is, door het blootstellen van het product aan vochtigheid of extreme warmte, koude, droogte of extreem veel zonlicht alsmede wanneer reparaties zijn verricht door Koper zelf of door derden die door Koper zijn ingeschakeld.

7.5. Indien Koper binnen de in lid 2 genoemde termijn een beroep op de garantie doet wordt het product kosteloos gerepareerd. Indien Koper buiten de in lid 2 genoemde termijn een beroep doet op de garantie, wordt door Verkoper de kostprijs van de reparatie in rekening gebracht. Vooraf is een indicatie van de kosten mogelijk.

Artikel 8.: Overmacht

8.1. Indien er sprake is van een situatie van overmacht, welke niet te wijten is aan de schuld van Verkoper, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Verkoper komt, is Verkoper niet gehouden tot nakoming. Verkoper behoudt zich het recht voor in een dergelijk geval nakoming op te schorten. Indien de periode van overmacht langer dan zestig dagen voortduurt kunnen zowel Verkoper als Koper, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van welke schade dan ook, de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 9.: Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Verkoper in het kader van de betreffende, voorafgaande en toekomstige, Overeenkomst(en) aan Koper geleverde producten blijven eigendom van Verkoper zolang Koper niet alle uit de Overeenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen deugdelijk is nagekomen.

Artikel 10.: Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens het geval waarbij sprake is van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid, die voortvloeit uit of die verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst door Verkoper, uitgesloten.

10.2. Indien sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van het factuurbedrag.

10.3. Slechts directe schade, voor zover sprake is van schade die bestaat uit de categorieën als opgesomd in artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek, komt voor vergoeding in aanmerking.

10.4. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, geleden verlies of gederfde winst.

10.5. Bij het inschakelen van derden zal Verkoper de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor aansprakelijkheid van derden uit welke hoofde dan ook. Een Overeenkomst met Verkoper houdt mede in de bevoegdheid van Verkoper om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen, namens Koper te aanvaarden.

Artikel 11.: Privacy

11.1. Alle gegevens die in het kader van de Bestelling worden verstrekt aan Verkoper, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de Bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 12.: Klachten

12.1. Wanneer Koper een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst moet deze binnen bekwame tijd nadat Koper het gebrek heeft geconstateerd of de klacht is ontstaan volledig en duidelijk omschreven kenbaar worden gemaakt aan Verkoper.

12.2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13.: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. De rechtsverhouding tussen Verkoper en Koper wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding zullen, indien Koper en Verkoper na voorafgaand onderling overleg niet tot een oplossing zijn gekomen, uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.

13.3. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse opgesteld en vertaald naar andere talen. In geval van geschillen over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.